Voorwaarden


Wij vestigen uw aandacht op het Covid 19-desinfectieprotocol dat nauwgezet moet worden nageleefd.
Dit protocol kan op elk moment worden gewijzigd, afhankelijk van de evolutie van het virus.
Elke inbreuk op dit protocol heeft de onmiddellijke uitzetting van de betrokken persoon tot gevolg.
Bij aankomst krijgt u alle benodigde informatie.
We rekenen op het goede burgerschap en gezond verstand van iedereen om ervoor te zorgen dat uw vakantie ondanks deze situatie een plezier blijft.

1. Toelating en verblijfsvoorwaarden

Om een ​​camping te mogen betreden, vestigen of verblijven, moet u geautoriseerd zijn door de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste heeft de plicht om te zorgen voor het goede onderhoud en de goede orde van de camping en voor de naleving van de toepassing van dit huishoudelijk reglement.
Een verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verplichting deze na te leven. Niemand kan daar zijn intrek nemen.

2. Politieformaliteiten

387 / 5000
Résultats de traduction
Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten na schriftelijke toestemming.
Op grond van artikel R. 611-35 van de code voor binnenkomst en verblijf van buitenlanders en het recht op asiel, is de manager verplicht om de cliënt met de buitenlandse nationaliteit te laten invullen en bij aankomst een individueel politierapport. Het moet in het bijzonder vermelden:

  1. Naam en voornamen;
  2. De geboortedatum en -plaats;
  3. De nationaliteit ;
  4. De gebruikelijke woonplaats.

Kinderen onder de 15 jaar mogen op de kaart van een ouder verschijnen.

3. Installatie

Buitenverblijf en aanverwante apparatuur moeten op de aangegeven locatie worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de manager of zijn vertegenwoordiger.

4. Receptiebalie

Bij de receptie vind je alle informatie over de diensten van de camping, informatie over bevoorradingsmogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die van pas kunnen komen. Er is een systeem voor het verzamelen en verwerken van klachten voor klanten.

5. Bekijkt

Dit huishoudelijk reglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt gegeven aan elke klant die erom vraagt.
Voor geclassificeerde campings wordt de classificatiecategorie met de vermelding toerisme of vrije tijd en het aantal toeristische of vrijetijdsplekken weergegeven.
De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de voorwaarden bepaald in opdracht van de minister bevoegd voor consumptie en zijn ter inzage bij de receptie.

6. Vertrekvoorwaarden

Klanten worden uitgenodigd om de dag ervoor hun vertrek bij de receptie door te geven en dienen hun verblijf te betalen.

 7. Lawaai en stilte

Gasten worden vriendelijk verzocht om alle geluiden en discussies te vermijden die hun buren kunnen storen.
Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en koffersluitingen moeten zo discreet mogelijk zijn.
Na 22.00 uur worden geen lichten zoals slingers, leds en andere meer getolereerd.
Honden en andere dieren zijn verboden op de camping. De beheerder zorgt voor de rust van zijn klanten door tijden vast te stellen waarin de stilte totaal moet zijn (na 22.00 uur).

8. Bezoekers

Bezoekers kunnen, na toestemming van de beheerder of diens vertegenwoordiger, op de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen.
Bij de receptie kan de klant één of meerdere bezoekers ontvangen. De diensten en faciliteiten van de campings zijn toegankelijk voor bezoekers. Voor het gebruik van deze uitrusting kan echter een tarief in rekening worden gebracht dat bij de ingang van de camping en bij de receptie moet worden getoond.
Auto's van bezoekers zijn verboden op de camping.

9. Voertuigcirculatie en parkeren

Binnen de camping moeten voertuigen met een beperkte snelheid worden gereden.
Alleen voertuigen van kampeerders die daar verblijven, mogen op de camping rondrijden. Parkeren is ten strengste verboden op de plaatsen waar de accommodatie gewoonlijk staat, tenzij hiervoor een parkeerplaats is voorzien. Parkeren mag het verkeer niet hinderen of de installatie van nieuwkomers verhinderen.

10. Onderhoud en uitstraling van voorzieningen

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitair, nadelig zou kunnen beïnvloeden.
Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien.
Afnemers dienen het afvalwater te lozen in de daarvoor bestemde voorzieningen.
Huishoudelijk afval, afval van welke aard dan ook, papier, moet worden gesorteerd en in de daarvoor bestemde bakken worden geplaatst.
Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
Het wassen gebeurt, indien nodig, in de gemeenschappelijke droger.
Plantages en bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is verboden om spijkers in bomen te slaan, takken te knippen, te planten.
Het is niet toegestaan ​​om de plaats van een installatie met persoonlijke middelen af ​​te bakenen, noch om de grond te graven.
Elke reparatie van aantasting door vegetatie, hekken, land of installaties van de camping is de verantwoordelijkheid van de auteur.
Het terrein dat tijdens het verblijf zal zijn gebruikt, dient te worden onderhouden in de staat waarin de kampeerder het heeft aangetroffen bij het betreden van het terrein.

11. Veiligheid

a) Brand.

Open vuur (hout, houtskool, etc.) is ten strengste verboden. Kachels en barbecues moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.
Bij brand direct het management waarschuwen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. Bij de receptie is een EHBO-doos verkrijgbaar.

b) Diefstal.

De directie is verantwoordelijk voor voorwerpen die op kantoor worden achtergelaten en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet de beheerder op de hoogte stellen van de aanwezigheid van een verdacht persoon. Klanten worden verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun apparatuur te beschermen.

12. Spellen

In de buurt van de voorzieningen kunnen geen gewelddadige of vervelende spelletjes worden georganiseerd.
De vergaderruimte kan niet worden gebruikt voor hectische spelletjes.
Kinderen moeten altijd onder toezicht staan ​​van hun ouders.

13. Dode garage

Apparatuur mag niet onbezet op de grond worden achtergelaten, alleen na akkoord van de directie en uitsluitend op de aangegeven locatie. Deze service kan in rekening worden gebracht.

14. Schending van interne voorschriften

In het geval dat een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de zaakvoerder of zijn afgevaardigde, indien hij dit nodig acht, deze laatste mondeling of schriftelijk verwittigen om de verstoring te beëindigen. .
In geval van ernstige of herhaalde schending van het huishoudelijk reglement en na een aanmaning door de zaakvoerder om deze na te leven, kan deze laatste het contract beëindigen.
Bij een strafbaar feit kan de manager de politie inschakelen.